Misja

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest utrzymywanie współpracy naukowej w badaniach z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang-zebrafish) jako organizmu modelowego oraz propagowanie tego modelu w społeczności naukowej w Polsce. Ważnym elementem misji Stowarzyszenia jest też edukowanie społeczeństwa o wszelkich badaniach naukowych z użyciem tego organizmu modelowego.
Toteż Stowarzyszenie stawia przed sobą jako główne cele:
• Stworzenie szerokiej platformy informacyjnej i promocyjnej na temat tego modelu.
• Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego systemu informowania oraz promocji modelu do badań.
• Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z używaniem tego modelu do badań.
• Integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego grupy profesjonalistów zajmujących się badaniami z użyciem tego organizmu modelowego
• Ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych poprzez dbanie o ich dobrostan z zastosowaniem zasady 3R.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
• zapewnianie zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie badan z użyciem danio pręgowanego,
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
• współpracę z władzami wszystkich stopni, organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi środowiska akademickie i naukowe, businessowe oraz agencje rządowe.
• organizację konferencji, szkoleń i warsztatów będących formą samodoskonalenia członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych tym modelem.

Aims of the Society


Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo „Zebrafish” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest forum współpracy naukowców używających danio pręgowanego, zwanego dalej organizmem modelowym, do badań.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych niniejszym Statutem.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla realizacji celów statutowych może ono prowadzić działania także poza jej granicami.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszania jest miasto Lublin.
 
§ 4
Określenie adresu Stowarzyszenia w granicach jego siedziby należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5
1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. Stowarzyszenie może używać angielskiego odpowiednika nazwy Stowarzyszenia „Polish Zebrafish Society”.

§ 6
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz podlega rejestracji w odpowiednich rejestrach sądowych.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.210), niniejszego Statutu oraz pozostałych przepisów obowiązującego prawa.

§ 7
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cele i sposoby działania

§ 9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymywanie i stałe pogłębianie kontaktów zawodowych,
2) prowadzenie działań mających na celu rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji swoich członków,
3) inspirowanie i koordynowanie współpracy naukowej w zakresie: PR, promocji modelu badan, wspomagania jego rozwoju oraz promocji zawodowej
4) integracja środowiska i wzmocnienie współpracy oraz wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
5) ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych poprzez dbanie o ich dobrostan z zastosowaniem zasady 3R

§ 10
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zapewnienie zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie promocji modelu Danio pręgowanego w Polsce.
2) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
3) współpracę z organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
4) opracowywanie i przedstawianie opinii w sprawach dotyczących modelu zebrafish.
5) współpracę z właściwym ministerstwem, organami administracji publicznej oraz pozostałymi instytucjami działającymi na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego oraz przemysłu, w którym model danio pręgowany jest używany
6) przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, wykładów oraz innych spotkań z zakresu public relations, promocji i wspomagania badań z wykorzystaniem danio pręgowanego.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela.

§ 12
Stowarzyszenie skupia członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna prowadząca lub przygotowująca się do prowadzenia badań z użyciem organizmu modelowego, która:
1) złoży pisemną deklarację zawierającą pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Podstawą nabycia członkostwa jest uchwała Zarządu podjęta na podstawie deklaracji członkowskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 .

§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, zgadzająca się z jego celami i przedmiotem działalności oraz na rzecz których zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Nabycie statusu członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Formę i rodzaj pomocy członek wspierający ustala z Zarządem.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w zakresie promocji oraz identyfikuje się i dba o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Nabycie statusu członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze
b) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) prawo udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b) przestrzegania niniejszego Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. § 16 ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do członków wspierających, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Członkowie wspierający mają także prawo zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednakże mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 Statutu.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2) uchwały Zarządu podjętej:
a) z powodu nieprzestrzegania Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nieusprawiedliwionego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
c) z powodu prowadzenia działalności sprzecznej, konkurencyjnej lub nie dającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z członkostwa lub celami Stowarzyszenia,
d) zalegania w płatnościach składek członkowskich przez okres co najmniej roku kalendarzowego,
e) na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
f) skazania prawomocnych wyrokiem skazujących za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
g) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
h) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 20
1. Od uchwał, o których mowa w § 13 ust. 2, § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 oraz § 19 przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia do Walnego Zebrania Członków, poprzez Zarząd. Złożenie odwołania nie wstrzymuje skutków prawnych uchwał, o których mowa w zdaniu 1.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna.. Uchwała jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3. W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, powołanie nowego członka następuje do końca okresu trwającej kadencji.

§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 23
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 24
1. Walne Zebranie Członków zbiera się na posiedzenia zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania Członków jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, informuje Zarząd listem elektronicznym wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków jest zwoływane przez Zarząd na podstawie:
1) uchwały Zarządu,
2) uchwały Komisji Rewizyjnej,
3) pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem podpisanego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub doręczenia Zarządowi wniosku.
4) dopuszczalna jest obecność na Walnym Zebraniu za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji

§ 25
1. Głosowania Walnego Zebrania Członków są jawne, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. W razie niemożliwości podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków z powodu braku wymaganego kworum, Zarząd niezwłocznie wyznaczy kolejny termin obrad Walnego Zebrania Członków. Wówczas uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 20,
12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku i wyznaczeniu likwidatora.

§ 27
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.
2. Prezes kieruje działalnością Zarządu oraz przewodniczy obradami Walnego Zgromadzenia Członków z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Walne Zebranie Członków może powołać na przewodniczącego innego członka Stowarzyszenia niż Prezes Zarządu.

§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) udzielanie pełnomocnictw,
g) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Członkowie zarządu wykonują prace dla Polskiego Towarzystwa Zebrafish pro bono

§ 29
1. Prezes Zarządu jest powoływany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.
3. W przypadkach określonych w § 30 ust. 1 pkt 1-3 członek Zarządu powoływany jest uchwałą Zarządu jako „pełniący obowiązki".
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.

§ 30
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:
1) śmierci,
2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
3) utraty członkostwa,
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i powołania następcy
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4§ 20 stosuje się odpowiednio, przy czym odwołanie powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Do czasu podjęcia ostatecznej uchwały przez Walne Zebranie Członków funkcje odwołanego członka Zarządu ulegają zawieszeniu.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b) żądania od członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§33
1.Przychody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) wpłat członków wspierających,
c) darowizn, spadków, zapisów,
d) majątku nieruchomego i ruchomego,
e) dotacji, subwencji.
2. Zasady regulujące kwestię składek członkowskich określa zarząd

§34
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji działalności statutowej.
2. Darowizny, spadki, zapisy, mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.

§ 35
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są działający łącznie: Prezes Zarządu i Skarbnik lub trzej członkowie Zarządu.

§ 36
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VI -Postanowienia końcowe

§ 37
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 38
Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków uprawnionych go głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa likwidatora jego majątku.

Drag and Drop Website Builder